Home
Find Certificate
Certificate Result
*
નોંધ :
  • આ ઓનલાઈન સર્ટીફીકેટ વેરીફીકેશન હોવાથી “સર્ટીફીકેટ નો દેખાવ” અને “હાલનાં ડીરેક્ટર તથા એક્જામીનરની સહીઓ અલગ હોય શકે છે.”
  • વિધ્યાર્થીનાં નામ કે માર્ક્સમાં ફેરફાર થઈ સકે નહી...